Pedagoginė problematika sukvietė į konferenciją

Konferencijos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika“. Erlendo Bartulio fotografijaGruodžio 4 dieną Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete (JVMF) vyko tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika“. Konferencijos rengėjai – Kauno kolegijos JVMF Ikimokyklinio ugdymo katedra.

Tai jau antroji konferencija (pirmoji vyko prieš penkerius metus), kurios tikslas – aptarti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo kolegijose aspektus ir perspektyvas, skatinti mokslininkus, dėstytojus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus diskutuoti įvairiais aktualiais klausimais.

Konferencijos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika“. Erlendo Bartulio fotografijaKonferencijos metu JVMF patalpas puošė įvairių Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių piešinių paroda. Konferencijoje susirinko apie 80 dalyvių, pristatyta beveik 30 pranešimų iš Latvijos, Lietuvos ir Graikijos ugdymo institucijų.

Sveikinimo žodį tarusi Ikimokyklinio ugdymo katedros vedėja Raimonda Sadauskienė pasidžiaugė, „kad šį kartą konferencija tapo tarptautinė, nes atvyko mūsų draugai bei partneriai iš Rygos pedagogų rengimo ir vadybos akademijos, taip pat paruoštas pranešimas bendradarbiaujant su Graikijos Kretos universitetu“. „Atėjo laikas, kai būtina susiburti visiems drauge, nes per šį laikotarpį tiek Lietuvoje, tiek Europoje labai daug pasakyta apie kokybišką ankstyvojo amžiaus, priešmokyklinio amžiaus, pradinio amžiaus vaikų ugdymą. Taip pat ir ekspertai, vertinę mūsų programas kolegijose ir universitetuose, pateikė savo rekomendacijas, į kurias mes turime atsižvelgti. Tad šis susitikimas yra gera proga…“ – minėjo R. Sadauskienė.

Konferencijos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika“. Erlendo Bartulio fotografijaPlenarinį posėdį pradėjo Kauno lopšelio darželio „Vaikystė“ direktorė Regina Beinorienė pranešimu „Kokių pedagogų šiandien laukia ikimokyklinio ugdymo įstaigos?“ – akcentavo svarbiausius šios dienos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aspektus.

Konferencijos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika“. Erlendo Bartulio fotografija

 

 

Dr. Algimantas Bagdonas ir R. Sadauskienė skaitė pranešimą „Ikimokyklinio ugdymo specialistų poreikio tyrimas: darbdavių nuomonių analizė“, kuriame pristatė esamų specialistų kompetencijas ir auklėtojų poreikį ateityje. Dr. Jelena Simonova, Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto lektorė, pranešime „Epistemologiniai ir etiniai ugdymo aspektai Imanuelio Kanto transcendentalinėje filosofijoje“ kalbėjo apie filosofinius ugdymo aspektus.

VKonferencijos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika“. Erlendo Bartulio fotografijaiešnios iš Rygos pedagogų rengimo ir vadybos akademijos dr. prof. Tija Zirina ir doktorantė Anita Dumbrauska pranešime „Development of Twin’s Individuality in Family and Pre-school“ diskutavo apie įpatingą dvynių ugdymą tiek šeimoje, tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Konferencijos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika“. Erlendo Bartulio fotografijaBaigiantis plenariniam posėdžiui, JVMF Ikimokyklinio ugdymo katedros dėstytoja Violeta Kamantauskienė pranešime „Tarptautinio projekto EXPEDUCOM pristatymas“ papasakojo apie 2014 metais laimėtą ir koordinuojamą „Erasmus +“ programos projektą, skirtą ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir studentams. Konferencijos dalyviai pakviesti dalyvauti projekto sklaidos renginiuose ir domėtis projekto metu sukurtais produktais.

Konferencijos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika“. Erlendo Bartulio fotografijaPo pietų pertraukos darbas tęsėsi keturiose sekcijose. Pirmojoje sekcijoje (moderatorė – Asta Kochanskienė) kalbėta apie pažintinės kompetencijos metodus, požiūrį ir būdus, žaismingumo raišką, požiūrį į kompiuterines technologijas bei būsimųjų pedagogų saviraiškos galimybes priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse. Antroje sekcijoje (moderatorė – Jolanta Stūronaitė) aptarti saviraiškos procesai, improvizacijos skatinimo klausimai, spalvų reikšmė vaikų kūryboje, ugdymas tautodaile, socialinių įgūdžių ugdymo dailės veiklose problematika bei pačių tėvų ir pedagogų požiūrio į ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymosi ypatumus. Trečioje sekcijoje (moderatorius – dr. A.Bagdonas) diskutuota apie ikimokyklinio amžiaus vaikų, augančių atotolio šeimose, gimtosios kalbos įgūdžius bei patiriamas problemas, dėmesio sutelktumo ir hiperaktyvumo problemų įveikimą, autizmą turinčių vaikų socialumo vystymą taikant jodinėjimą žirgais bei regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą daile. JVMF Ikimokyklinio ugdymo specialybės studentės pristatė edukologinį projektą „Aš šeimoje“. Ketvirtoje sekcijoje (moderatorius – Giedrius Ramašauskas) analizuoti socialinių pedagogų profesinio tobulėjimo klausimai, žaidimo aikštelių ir ugdymo lauke svarba vaiko raidai ir vystymuisi, aptarti pirmosios pagalbos teikimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje klausimai, pristatytas respublikinis projektas „Sveikuolių sveikuoliai“.

Konferencijos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika“. Erlendo Bartulio fotografijaDarbui sekcijose pasibaigus, grupių moderatoriai pateikė rekomendacijas, kuriose siūloma, jog priešmokyklinio amžiaus vaiko diena būtų prasminga ir nenuobodi, tiek pedagogo inicijuota, tiek spontaniška veikla negali prarasti esminio komponento – žaismingumo. Improvizacija – žaidimas, kupinas atradimų, pažinimo, kuriame reikia pasitikėti vaiku – tai ugdymo prielaida. Menine improvizacija (piešimas, muzikinė ar draminė improvizacija) skatinama neverbalinė raiška, kuri perkeliama į verbalinį lygmenį tobulina socialinius įgūdžius.

Kompiuterinės technologijos priešmokyklinukų pažintinės kompetencijos plėtrai naudingos tik tuomet, kai šiame procese dalyvauja tėvai ir pedagogai. Šešiamečių motyvacija stipresnė nei penkiamečių, todėl labai svarbu gilinti priešmokyklinukų nuostatą tapti mokiniu.

Konferencijos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika“. Erlendo Bartulio fotografijaValstybės lygmeniu siūloma didesnį dėmesį skirti emigraciją patyrusių vaikų ugdymui ikimokyklinio ugdymo įstaigose: kurti metodikas bei priemones į užsienį emigravusių tėvų vaikų efektyvesniam ugdymui. Vaikų skaičiaus grupėse mažinimas pozityviai veikia ugdymo kokybės gerinimo procesus. Susirūpinti emigracijoje veikiančių lietuviškų vaikų darželių veikla – skirti šioms ugdymo įstaigoms pedagogus, metodines priemones, lektorius, taip skatinant tautiškumo išlaikymą už Lietuvos ribų.

Konferencijos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika“. Erlendo Bartulio fotografijaSiūloma efektyvinti vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymą: atkreipti dėmesį į tai, kad kasmet didėja specialiųjų poreikių turinčių ikimokyklinio amžiaus vaikų, todėl svarbu tobulinti pedagogų kompetencijas šiais klausimais, gerinant kvalifikacijos kėlimo galimybes bei metodinių priemonių leidybą. Ugdymo individualizavimas ypač svarbus dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.

Konferencijos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika“. Erlendo Bartulio fotografijaTaip pat siūloma skatinti šeimos ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimą, siekiant ugdymo kokybės, įtraukti šeimas į ugdymo įstaigos veiklas, dalyvavimą projektuose, skatinti šeimas dalyvauti ugdomosiose veiklose kartu su pedagogais. Pedagogo kūrybiškumo skatinimas ugdymo įstaigoje – esminis efektyvios pedagoginės sąveikos veiksnys. Ikimokyklinio ugdymo būsimiems ir esamiems pedagogams svarbu išsiugdyti gebėjimus ne tik ugdomųjų veiklų organizavimui, bet ir poreikį bei gebėjimus realizuoti savo saviraišką, intelektinį potencialą.

Šiomis rekomendacijomis bei pasiūlymais ir pasibaigė tarptautinė konferencija, tikintis jog jos įneš į Lietuvos mokslo įstaigas naujų pozityvių rezultatų.

You may also like...